فصد

فصد  به معنای گرفتن خون از رگ به دو صورت انجام میشود.

1- گرفتن خون از رگ با آنژیوکت

2- فصد سنتی از طریق گشودن رگ با تیغ جراحی.

در سلامتکده طب سنتی رازی سینا هر دو روش نوسط متخصص طب سنتی صورت میگیرد. 

کلید واژه ها: فصد طب سنتی کرج سلامتکده رازی سینا دکتر حمید شمسی باغبانان